Pravidla Syllabatim

Hra pro 1 – 8 hráčů

Obsah:

Celkem 131 karet s písmeny A-Ž, též v kombinaci dvou písmen příkladně LÝ, EM, OV, ÁT a podobně. Všechny karty s písmeny či kombinacemi písmen mají své různé  bodové ohodnocení. Písmeno abecedy často vyskytující se ve slovech jako příkladně „A“ má nejmenší bodovou hodnotu. Naopak písmeno „X“ je za 14 bodů
Souprava obsahuje dvě univerzální karty – Žolíky.
Žolík „SAM“ nahrazuje ve slově jakoukoliv samohlásku A, E, I, O, U, a to včetně možné diakritiky.
Žolík „SOU“ nahrazuje jakoukoliv souhlásku, taktéž včetně možné diakritiky.
Tyto dvě speciální karty nemají žádné bodové ohodnocení. Ve hře nejsou k celkovému skóre počítány. Při zjišťování nejdelších slov zastávají ve slově funkci jednoho písmene. Speciální kartu lez též odhodit na odhazovací balíček dále dle uvedených pravidel.

Obrázek karet ke hře Syllabatim
Obrázek karet

Myšlenka a cíl hry:

Každé kolo dostávají hráči do ruky určitý počet karet s písmeny. Tyto karty se hráči snaží poskládat do slov tak, aby je mohli najednou z ruky vyložit. Pokud se to nějakému hráči podaří, nastává pro ostatní poslední tah, ve kterém se snaží z písmen v ruce poskládat co nejdelší či co nejvíce smysluplných slov. Použitá písmena a jich bodové ohodnocení se ve skóre přičítají jako plusové body. Naopak nepoužitá písmena, ze kterých nelze již nic složit a zůstaly tak hráči v ruce, se od dosaženého skóre odečítají.

Kdo má na konci nejvíce bodů, vítězí.

Příprava hry:

Před prvním kolem se určí moderátor stolu, který bude zaznamenávat výsledky jednotlivých kol a současně je prvním rozdávajícím hráčem. Po každém kole se novým rozdávajícím stává vždy ten hráč, který sedí nalevo od aktuálně rozdávajícího hráče. Rozdávající zamíchá všechny karty a rozdá je mezi všechny hráče následovně:

  • v prvním kole rozdá každému pouze 4 karty
  • ve druhém kole pak 5 karet
  • ve třetím 6 karet
  • ve čtvrtém 7 karet atd.
  • v sedmém posledním kole rozdá každému 10 karet.

Nerozdané karty jsou položeny lícem dolů doprostřed stolu jako dobírací balíček. Horní karta z dobíracího balíčku je na začátku každého kola otočena lícem na horu a položena vedle jako první karta odhazovacího balíčku.
Před zahájením hry je dobré si připravit papír a tužku k zapisování výsledků nebo můžete využít přiložené hmatové počítací soupravy.

Průběh hry:

Začíná hráč nalevo od rozdávajícího, poté pokračuje další hráč ve směru pohybu hodinových ručiček. Na začátku svého tahu si hráč dobere jednu kartu. V prvním kole začínající hráč tedy ke čtyřem svým kartám dobere jednu a to tak, že si může vzít buď horní kartu z odhazovacího balíčku nebo pokud se mu taková nehodí, sejme si jednu svrchní kartu z dobíracího balíčku. Své karty vyhodnotí a pokusí se složit slovo nebo slova tak, aby mu jedna karta zbyla v ruce navíc. Příkladně ze čtyřech karet složí slovo a pátou odhodí na odhazovací balíček nebo předá soupeři. Pokud z karet v ruce nemůže složit žádné slovo, jednu nehodící se kartu z ruky musí odhodit, a to buď do odhazovacího balíčku nebo ji může cíleně věnovat kterémukoli hráči, který teprve bude na tahu. Hráč, který takovou kartu od soupeře ve hře obdržel, a který se později dostane na řadu, již nemůže povinou kartu sejmout z dobíracího balíčku ani si ji vzít z balíčku odhazovacího.

Pozor: Hráč v průběhu kola smí od soupeřů obdržet pouze jednu kartu! Pokud takovou již v průběhu kola dostal, tak další případné karty od soupeřů je povinen odmítnout. Nelze-li kartu již nikomu věnovat, všichni již nějakou v průběhu hry obdrželi, odhodí se karta na odhazovací balíček.

Pozor: Pokud hráč, který je na tahu ještě od soupeřů neobdržel žádnou kartu navíc a karta z odhazovacího balíčku se mu nehodí, má možnost si z dobíracího balíčku sejmout svrchní kartu.

Pozor: Pokud je z dobíracího balíku odebrána poslední karta, vezměte odhazovací balíček, zamíchejte jej a položte karty lícem dolů jako nový dobírací balíček. Horní kartu otočte lícem nahoru někam vedle opět jako první kartu nového odhazovacího balíčku.

Každý hráč na konci svého tahu se tedy musí jedné karty nějakým výše popsaným způsobem vzdát, tedy odhodit ji nebo předat hráči.

Vyložení karet a vyhlášení konce kola:

Hráči se pokouší díky dobírání a odhazování karet poskládat své karty v ruce do jednoho či více slov. Pokud hráč, který je právě na řadě, po dobrání karty nebo dříve obdržené karty od soupeře, poskládá všechny karty v ruce do jednoho nebo více platných slov, může je najednou vyložit lícem nahoru před sebe.

Pozor: Hráči musí zbýt jedna karta na uzavření kola, kterou odloží lícem nahoru na odhazovací balíček nebo předá některému ze soupeřů! Kolo je tím uzavřeno a ostatní hráči mohou dokončit svůj již poslední tah dle pravidel.

Každý další hráč v pořadí je v uzavřeném kole ještě naposled na tahu:

Jakmile se některému hráči povede uzavřít kolo tím, že vyloží z ruky všechny své karty a jednu kartu odhodil či předal, ostatní hráči mají možnost už jen jednoho tahu. Každý hráč tedy provede ještě jeden normální tah, vyloží karty ze kterých poskládal slova či slovo, jednu kartu odhodí na odhazovací balíček nebo předá některému zbývajícímu hráči, který čeká na poslední tah a pokud žádnou kartu od soupeře ještě neobdržel. Zbývající karty, které hráči zůstaly v ruce jsou pro něho minusové body.

Konec kola a vyhodnocení:

Jakmile každý hráč provedl poslední svůj tah a případně vyložil karty, končí aktuální kolo vyhodnocením. Každý hráč si sečte vytištěnou bodovou hodnotu všech svých vyložených karet co tvoří slovo nebo slova. Poté od tohoto součtu odečte bodovou hodnotu všech svých karet, které mu zůstaly v ruce. Během vyhodnocení nemůže hráč za vyložené karty a za zbývající karty v ruce získat méně než nula bodů za kolo.

Příklad za slova složená z vyložených karet hráč získal 9 bodů, v ruce mu zůstala karta se 14 body. 9 minus 14 je minus 5!

Pozor: Hráč tedy nezískal žádný bod. Do záporných čísel se nelze dostat.

Bonusy za nejvíce slov a nejdelší slovo:

Hráč, který má před sebou v kole vyloženo nejvíce slov, získává navíc 10 bonusových bodů. Hráč, který dokázal poskládat v kole nejdelší slovo taktéž bonus 10 bodů navíc. V tomto případě není rozhodující počet karet, ale počet písmen, ze kterých se slovo skládá. Pokud se sejde více hráčů, kteří dosáhli stejného výsledku, nezískává příslušný bonus ani jeden z nich. Speciální karta žolíka nahrazuje jedno písmeno.

Pozor: Při hře dvou hráčů se používá pouze jeden z obou bonusů. Před hrou se musí dohodnout, který bonus budou během hry využívat.

Po vyhodnocení kola se dalším rozdávajícím hráčem stává hráč po levici hráče, který rozdával naposled. Každému hráči v aktuálním kole rozdá o jednu kartu víc než v kole předchozím, připraví dobírací balíček a první kartu balíčku odhazovacího.

Konec hry:

Hra končí po vyhodnocení sedmého kola. Vítězí ten hráč, který v průběhu všech kol získal v součtu nejvíce bodů. Při bodové shodě je tedy vítězů více.

Jaká slova jsou povolena?

Obecně jsou povolena všechna slova, které lze najít v běžném českém slovníku a jejich různé spisovné mluvnické tvary a jsou tvořena alespoň dvěma kartami. Nejsou dovolena vlastní jména, zkratky, citoslovce, samostatné předpony nebo přípony, slova se spojovací čárkou nebo apostrofem a slova tvořená jednou kartou příkladně jako předložky: „v“ „z“ „k“ „u“ nebo spojky „a“ „i“ a pod. Samostatnou kartu s dvojhláskou „ok“ nelze samostatně použít, ačkoliv se jedná o slovo „oko“ (na punčoše) 2. pád množného čísla, neboť je to jedna karta!

Písmeno „CH“ je tvořeno složením dvou karet tedy z písmene C a H.

Pozor: Pokud během hry dojde při vyhodnocování ke sporům, zda slovo existuje či nikoliv, měl by při rozhodování pomoct aktuální český slovník. Může taky platit souhlas většiny hráčů u stolu s uznáním sporného slova.

Varianty hry:

Hra s omezeným počtem kol:

V případě, že hraje víc hráčů a doba hry by byla tak příliš dlouhá, lze před zahájením hry vylosovat nebo dohodnout pouze výběr jen několika vylosovaných nebo určených kol. V takovém případě, je třeba dodržet počet rozdávaných karet pro příslušné pořadí kola.

Příklad: Hráči se dohodli, že budou hrát jen na tři kola a zvolili si první kolo – kde se každému hráči rozdávají 4 karty, dále čtvrté kolo – rozdává se 7 karet a na závěr sedmé kolo – rozdává se 10 karet každému hráči. V takovém případě pravidla o dobírání a zbavování se karet a o zavření kola jsou stejná.

Hra bez Žolíků:

Před kteroukoliv variantou hry odstraňte z balíčku oba žolíky.

Hra s omezeným počtem slabik:

Před kteroukoliv hrou odstraňte náhodně z balíčku 7 karet s kombinovanými písmeny.

Hra pro jednoho hráče:

Cíl hry – hráč se snaží poskládat do slov tolik karet s písmeny, kolik jen může. Na konci se nepoužitá písmena nevyhodnocují jako minusové body.

Příprava hry – Všechny karty se zamíchají a vytvoří se 8 lícem dolů položených balíčků po 6 kartách. Zbývající karty jsou odloženy zpět do krabice.

Poté hráč otočí horní karty ze všech 6 balíčků. Pokud nyní může z otočených karet poskládat slovo, vezme příslušné použité karty a odloží je do krabičky. Poté otočí horní karty z balíčků, ze kterých před tím karty odstranil. Pokud hráč z některého balíčku odstraní poslední kartu, na její místo položí lícem nahoru jinou horní kartu z libovolného balíčku a horní kartu z tohoto balíčku otočí lícem nahoru. takže hráč má neustále k dispozici až 8 lícem otočených karet. Tímto způsobem se hráč snaží vytvářet jedno slovo za druhým (Syllabatim) a odstraňovat karty s písmeny.

Hra končí v okamžiku, kdy hráč už nemůže použít zbývající písmena a složit slovo. Nyní se sečte bodová hodnota všech zbývajících nepoužitých karet. Čím méně bodů hráč dosáhl, tím lépe.

Jinou variantou je, že hráč se snaží o co nejvyšší bodový zisk. Pak ovšem musí průběžně zaznamenávat bodový součet všech v průběhu hry utvořených slov. Poslední zbylé nepoužité karty se od celkového výsledku nepočítají.

Počty karet, obsažené v soupravě karetní hry Syllabatim, najdete v příloze návodu.

Hra je dostupná pro hráče se zrakovým postižením. Naše soupravy karetní hry Syllabatim jsou opatřeny slepeckým písmem pro účely hmatové hry nevidících a slabozrakých hráčů.

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz
Pravidla pro karetní hru Syllabatim v PDF zde
Počet karet v Syllabatimu v PDF zde