Numeramis – karetní hra s čísly

Hra pro 1 – 6 hráčů

Obsah:
Celkem 80 karet s čísly 0 – 9.

Obrázky karet pro hru Numeramis

Myšlenka a cíl hry:

V každém kole dostávají hráči do ruky určitý počet karet s čísly. Podle zvolené nebo vylosované hry se hráči snaží poskládat výsledné číslo nejblíže k zadání hry. Pro účely dosažení požadované výsledné hodnoty může hráč čísla jednociferně, dvou i více ciferně různě mezi sebou kombinovat, tedy sčítat nebo odčítat tak, aby dosáhl co nejlepšího výsledku, nejlépe však shodného se zadáním či vybranou hrou.
Hráč, jenž se dopočítal k přesné hodnotě zadání nebo se domnívá, že je svým výsledkem k zadání blíže než jeho soupeři, může kolo uzavřít. Ostatní hráči mají pak možnost ještě dohrát svůj tah. Platí však, že hráč ve svém tahu si musí líznout kartu, využít všechna čísla z ruky a jednu kartu musí vždy vyhodit na odhazovací balíček či takovou kartou kolo uzavřít odhozením na odhazovací balíček rubem karty nahoru.
Různé varianty her či jejich sekvence (kola) mají svá pravidla. Ve všech však platí základní pravidlo, že číslo nula nelze samostatně odečítat či přičítat k výsledku vytvořené kombinace.

Hra „Stovky“:

Před prvním kolem se určí moderátor stolu, který bude zaznamenávat výsledky jednotlivých kol a současně je prvním rozdávajícím hráčem. Po každém kole se novým rozdávajícím stává vždy ten hráč, který sedí nalevo od aktuálně rozdávajícího hráče. Rozdávající zamíchá všechny karty a rozdá mezi všechny hráče následovně:

  • v prvním kole rozdá každému pouze 4 karty
  • ve druhém kole pak 5 karet
  • ve třetím 6 karet
  • ve čtvrtém 7 karet
  • v pátém 8 karet.

V prvním kole se hráči snaží pomocí sčítání a odčítání jednoho či víceciferných čísel získat výslednou hodnotu 100, ve druhém kole pak hodnotu 200, ve třetím kole 300, ve čtvrtém kole 400 a v posledním pátém 500. Platí však, že hráč nesmí danou hodnotu v kole přesáhnout.

Zbývající nerozdané karty jsou položeny lícem dolů doprostřed stolu a stávají se dobíracím balíčkem. Horní karta z tohoto balíčku je na začátku každého kola otočena lícem na horu a položena vedle jako první karta odhazovacího balíčku.
Před zahájením hry je dobré si připravit papír a tužku k zapisování výsledků nebo můžete využít hmatové počítací soupravy.

Průběh hry:

Začíná hráč nalevo od rozdávajícího, poté pokračuje další hráč ve směru pohybu hodinových ručiček. Na začátku svého tahu si hráč dobere jednu kartu. V prvním kole začínající hráč tedy ke čtyřem svým kartám dobere jednu a to tak, že si může vzít buď horní kartu z odhazovacího balíčku nebo pokud se mu taková nehodí, sejme si jednu svrchní kartu z dobíracího balíčku. Své karty vyhodnotí a pokusí se složit požadovaný výsledek, aby mu jedna karta zbyla v ruce navíc pro povinné odhození.
Příkladně ze čtyřech karet s čísly 5, 4, 8, 2 a z povinně dolíznuté karty s hodnotou 2, složí hodnotu 52 a 48, pátou kartu s číslem 2 odhodí na odhazovací balíček lícem dolů, čímž současně zavře kolo s hodnotou matematické kombinace s výsledkem 100! (52 + 48) = 100
Pokud hráč z karet v ruce nemůže pomocí sčítání a odčítání jedno či více ciferných čísel složit požadovanou hodnotu nebo se k dané hodnotě ani výrazně nepřiblížil, jednu nehodící se kartu z ruky musí odložit na odhazovací balíček lícem nahoru. Tak mu v ruce zůstanou opět jen čtyři karty a na tahu je další hráč v pořadí.

Pozor: Hráč nemůže k matematické kombinaci přičítat nebo odečítat samostatně číslo nula. Nula smí být součástí pouze dvou a více ciferného čísla ani nemůže jednu kartu použít v kombinaci ve vícero číslech! Příklad: jednu kartu s číslem „2“ nemůže použít samostatně jako dvojku a současně jako součástí čísla „20“ Hráč by musel mít dvě karty s číslem „2“!

Pozor: Ačkoliv je to málo pravděpodobné, může při rozdávání karet nastat situace, že hráč obdrží všechny karty s číslem nula! Pak takové může odhodit a vyžádat od rozdávajícího nové v příslušném počtu. Pokud je však alespoň jedna z rozdaných karet jiné hodnoty než nula, pak zbývající karty „nuly“ již nelze reklamovat a odhodit.

Pozor: Hráč nesmí překročit limit dané hodnoty ve hře. Pokud se hraje hodnota 100, pak může skončit (uzavřít kolo) jakoukoliv matematickou kombinací nižší nebo rovnu 100! Výsledek nad 100 není povolen.
Pozor: Pokud je z dobíracího balíčku během hry odebrána poslední karta, vezměte odhazovací balíček bez poslední odhozené karty, tu položte doprostřed stolu – je stále ve hře, zamíchejte jej a položte karty vedle lícem dolů. Tím vznikne nový dobírací balíček.

Vyložení karet a vyhlášení konce kola (sekvence hry):
Hráči se pokouší díky dobírání a odhazování karet poskládat své karty v ruce do požadované hodnoty. Pokud hráč, který je právě na řadě, po dobrání karty poskládá všechny karty v ruce do hodnoty požadovaného výsledku, může je najednou vyložit lícem nahoru před sebe a matematický proces k dosažení výsledku nahlas obhájit.
Příkladně: 52 + 48 = 100! Zavírám kolo poslední kartou!
Pozor: Hráči musí zbýt jedna karta na uzavření kola, kterou odloží lícem dolů na odhazovací balíček jako „mrtvou kartu“! Kolo je tím uzavřeno a ostatní hráči mohou dokončit svůj již poslední tah dle pravidel. „Mrtvou kartu“ ani kartu pod ní nelze z odhazovacího balíčku vzít!

Každý další hráč v pořadí je v právě uzavřeném kole ještě naposled na tahu:
Jakmile se některému hráči povede uzavřít kolo tím, že vyloží z ruky všechny své karty a jednu kartu odhodil rubem nahoru (označil tak uzavření kola), ostatní hráči, směrem k vynášejícímu hráči na začátku kola, mají možnost už jen jednoho tahu.
Každý hráč, který je na řadě směrem k vynášejícímu hráči na začátku hry tedy provede ještě jeden normální tah – lízne si kartu, vyloží před sebe karty ve skupinách sestavených čísel, ze kterých poskládal hodnotu a jednu kartu odhodí na odhazovací balíček. Hráč, který hru začínal jako vynášející, už nehraje.

Pozor: Hráč, který hru zahajoval jako první, již svůj tah, po uzavření kola některým z hráčů, neprovádí! Proto je dobré mít svoji kombinaci stále pečlivě propočítanou a připravenou kdykoliv k vyložení a obhájení své matematické kombinace.

Konec kola a vyhodnocení:

Jakmile každý hráč dle pravidel Numeramis provedl svůj poslední tah a vyložil karty, končí aktuální kolo vyhodnocením. Každý hráč postupně oznámí svou matematickou kombinaci, kterou vytvořil ze všech svých karet resp. čísel a nahlásí celkovou výslednou hodnotu. Hráči, kteří dosáhli přesného výsledku s požadovanou hodnotou ve hře, si připisují 1 bonusový „minusový“ bod! Proč minusový? Vysvětlíme dále na příkladu při závěrečném zúčtování celé hry.

Příklad kombinací:

Hráč Alojz vytvořil následující kombinaci a současně zavřel kolo:
52 + 48 = 100 Do tabulky si napíše nulu, protože požadované hodnoty hry „100“ dosáhl přesně a vedle poznámku „bonus -1 bod“.

Hráč Bedřich vytvořil kombinaci a jednu kartu odhodil následovně:
73 + 26 = 99 Do tabulky si napíše jedna, protože od požadované hodnoty „100“ se odchýlil o jeden bod.

Hráč Cyril vytvořil následující kombinaci a jednu kartu odhodil takto:
99 – 8 + 4 = 95 Do tabulky si napíše 5, protože se od požadované hodnoty „100“ odchýlil o pět bodů.
Hráč David vytvořil kombinaci a jednu kartu vyhodil následovně:
100 – 4 = 96 Do tabulky si tedy zapíše 4.

Následuje druhé kolo, kdy hráči obdrží po pěti kartách, během svého tahu jednu kartu vždy dolíznou a následně na konci svého tahu jednu kartu odhodí dle pravidel stejně jako v dalších následných kolech. Snaží se matematicky zkombinovat čísla co nejblíže k požadované hodnotě „200“, přičemž postup hry je stejný jak bylo uvedeno na předchozím příkladu.

Ve třetím kole se rozdává hráčům 6 karet opět s povinností v tahu líznout jednu kartu a jednu odhodit, přičemž se hraje na výsledek „300“.

Ve čtvrtém kole pak hráči od rozdávajícího obdrží 7 karet při snaze o dosažení výsledku „400“ a v pátém, posledním kole, pak karet 8. Poslední kolo se hraje na hodnotu „500“!

Pozor: Po vyhodnocení kola se dalším rozdávajícím hráčem v novém kole stává hráč po levici hráče, který rozdával naposled. Rozdá příslušný počet karet pro dané kolo, připraví dobírací balíček a první kartu balíčku odhazovacího.

Konec hry a závěrečné zúčtování:

Hra končí po vyhodnocení sedmého kola. Vítězí ten hráč, který v průběhu všech kol získal v součtu nejméně bodů. Při bodové shodě je přihlédnuto k počtu přesných výsledků s minusovým bonusem!

Příklad závěrečného zúčtování po 5ti kolech:
Hráč Alojz získal následující body
V 1. kole 0 bodů (-1) za přesný dosažený výsledek 100!

Ve 2. kole 3 body za výsledek 197
Ve 3. kole 2 body za výsledek 298
Ve 4. kole 4 body za výsledek 396
V 5. kole 0 bodů (-1) za přesný výsledek 500!
Celkové skóre Alojze činí: 0 + 3 + 2 + 4 + 0 = 9 bodů, jenže od tohoto výsledku má nárok si odečíst ještě 2 body mínus za obdržený bonus!
Jeho výsledné skóre je tedy: 9 – 2 (bonus) = 7 bodů celkem.

Hráč Bedřich získal následující body:
V 1. kole 1 bod za výsledek 99!
Ve 2. kole 3 body za výsledek 197
Ve 3. kole 2 body za výsledek 298
Ve 4. kole 6 bodů za výsledek 394
V 5. kole 0 bodů za výsledek 500!
Celkové skóre Bedřicha činí 1 + 3 + 2+ 6 + 0 = 12 bodů, od výsledku má však nárok odečíst 1 bod mínus za obdržený bonus!
Jeho výsledné skoré je tedy: 12 – 1 (bonus) = 11 bodů celkem

Hráč Cyril nasbíral body následovně:
4 + 7 + 2 + 1+ 7 = 21 bodů. Jelikož neměl žádný bonus, od výsledku si nic neodečte a 21 bodů je tak jeho výsledné skóre celkem.

Hráč David získal body následovně:
0 + 0 + 3 + 0 + 7 = 10 bodů, od výsledku má však nárok si odečíst 3 body mínus za obdržený bonus, čímž má ve výsledku stejně bodů jako Alojz, tedy 10 – 3 (bonus) = 7 bodů celkem. Jenže David dokázal trefit (sestavit) v celé hře 3 přesné výsledky, tedy o jeden přesný výsledek více než Alojz, a tak celou partii Numeramis vyhrál na základě více získaných bonusů! Může dojít k situaci, že hráči mají stejný počet výsledných bodů po odečtení bonusů a stejně bonusových bodů, v takovém případě si zaslouží vítězství v partii Numeramis oba dva!
Gratulujeme!

Závěrečné pořadí by tedy bylo následovné:
1. David ……….. 7 bodů (3 bonusy)
2. Alojz ………… 7 bodů (2 bonusy)
3. Bedřich ……… 11 bodů (1 bonus)
4. Cyril ………… 21 bodů

Jiné varianty hry:

Hra s omezeným počtem kol:
V případě, že hraje víc hráčů a doba hry by byla tak příliš dlouhá, lze před zahájením hry vylosovat nebo dohodnout pouze výběr jen několika vylosovaných nebo určených kol. Třeba hra na „100“, „300“ a „500“. V takovém případě, je třeba dodržet počet rozdávaných karet pro příslušné pořadí kola.

Příklad: Hráči se dohodli, že budou hrát jen na tři kola a zvolili si první kolo na hodnotu 100 – kde se každému hráči rozdávají 4 karty, dále třetí kolo na hodnotu 300 – rozdává se 6 karet a na závěr sedmé kolo na hodnotu 500 – rozdává se 8 karet každému hráči. V takovém případě pravidla o dobírání, zbavování se karet, o zavření kola a přidělení bonusů jsou stejná jako v případě kompletní hry na celých 5 kol.

Hra s omezeným počtem karet – těžká varianta:

Před hrou zamíchejte důkladně balíček se všemi kartami a následně odstraňte náhodně z balíčku polovinu počtu karet (40 karet). To platí při hře v počtu 2 – 3 hráčů).

V případě hry v počtu 4 – 6 hráčů odstraňte z balíčku stejným způsobem pouze 20 karet. Díky některým chybějícím číslům nebo dokonce karet z jedné číselné řady, bude hra napínavější, ovšem i časově delší.

Hra s omezeným počtem karet – jednodušší varianta
Před hrou z balíčku odstraňte od každého čísla polovinu počtu karet (celkem odstraníte 40 karet). To platí při hře v počtu 2 – 3 hráčů.
V případě hry v počtu 4 – 6 hráčů odstraňte z balíčku stejným způsobem pouze 20 karet (tj. od každého čísla po dvou kartách). Díky snížené četnosti všech čísel na kartách, bude hra napínavější, ale opět i časově delší.

Hra pro jednoho hráče:
Cíl hry – hráč se snaží poskládat přesně stanovené hodnoty jako ve hře při více hráčích. Může si stanovit i jiné přednastavené hodnoty (700, 1000 a pod.) Rozdávání a počet kol se řídí pravidly hry Numeramis. Počet rozdaných karet však nelze navyšovat. Při hrách na skóre vyšších jak 500 je počet karet rozdaných hráči stejný jako při hře na 500, tedy 8 karet a jednu si dolízne a po skončení svého tahu jednu vždy odhodí nebo s ní zavře hru. Čím vyšší výsledek si hráč stanoví, tím náročnější kombinace ve hře můžou nastat. Při zúčtování kola si hráč spočítá počet karet v odhazovacím balíčku, které byl nucen odhodit. Platí pravidlo, že čím méně odhozených karet napočítá, tím lépe. I tak lze soupeřit s kamarádem – Kdo při přesném složení dané nebo „stanovené“ hodnoty lízne a odhodí méně karet.

Počty karet, obsažené v soupravě karetní hry Numeramis je následující:
Každé číslo od „0“ až „9“ je vždy zastoupeno 8mi kartami, tedy celkem 80 karet.

Návody na další hry z řady Numeramis jsou uvedeny zvlášť.

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz

Návod na karetní hru Numeramis v PDF zde