Stručná pravidla soutěže Hledáme…

A. ve hře hledáme heslo tvořící 5 písmen. Tajenka neobsahuje čísla ani diakritiku nad písmeny české abecedy příkladně: láska nebo laská = laska, štěně (pes) či stěně (jako na zdi) = stene. Dále v tajence nenajdeme zkratky, citoslovce, příslovce a předložky, slova slangová a sprostá, slova v cizím jazyce, vyjma slov cizích, avšak počeštěných, běžně používaných v praxi i v médiích a slov tzv. zdomácnělých, viz. podmínky soutěže v plném znění, vše dle českého pravopisu. Šifra však může obsahovat jméno, příjmení osob či jméno zvířete nebo název zvířete, název rostliny či zeměpisného popisu, pracovní, vědecké či umělecké činnosti, povolání, záliby, sportu a podobně, které bude nějakým způsobem s nápovědami významově, obsahově nebo příběhově spojené či přímo související.

B. začínáme 4.1.2021 ve 21:00 hod. první hrou a zadáním první nápovědy ze 13!

C. každý týden bude na stránkách uvedena jen jedna nápověda, vzestupně číslovaná.

D. předchozí nápověda bude ze stránek smazána!

E. spolek SDS, z.s. vyhlásí termíny pro pokus o otevření schránky Kryptex v Klubovně SDS na Smíchově, pokud tomu proti-pandemická situace dovolí.

F. účastník má možnost osobně v jedné řadě vyzkoušet na Kryptexu zadání až 5 různých hesel. Jedno heslo = jeden pokus = 10 Kč, a to kdykoliv v průběhu soutěže od data zveřejnění 1. nápovědy a ve vyhlášeném termínu pro pokus o otevření schránky.

G. pokud se nepodaří otevřít Kryptex prvnímu příchozímu hráči v pořadí, zkusí štěstí další hráč dle bodu F a H.

H. nevidomý účastník může Kryptex svěřit k otevření pověřené osobě, přičemž slova předem sdělí organizátorovi v takovém pořadí, v jakém budou na Kryptexu zkoušeny. Platí, že pověřená osoba nesmí být účastníkem soutěže!

I. otevřením schránky pomocí správné šifry hra končí a vítězný hráč získá cenu uvedenou na svitku z Kryptexu!

J. pokud se nepodaří hráči s použitím správného hesla otevřít schránku, bude organizátorem hry upozorněn na pravost hesla a umožněn mu další pokus k jejímu otevření. Pro účely autorizace kódu a potvrzení vítěze hry bude heslo porovnáno s heslem uloženým v předem zapečetěné obálce hry!

K. hráči si dohledaná hesla a hesla, které již marně použili k otevření Kryptexu, vzájemně nesdělují. Snižují tím tak svoje budoucí osobní šance na případnou výhru.

L. pokud nebude schránka otevřena ani po 13 nápovědách a v posledním termínu stanoveném k pokusu o její otevření, hra končí bez vítěze.

M. následně začne další hra s jiným heslem, novými nápovědami a jinou výhrou za podmínek splnění bodů A – L.